Приручник за наставнике

Приручник за наставнике      prirucnik

1. део  – УВОД

Уводни део садржи познавање ученика, стилови учења, мотивација личности и комуникацију.

2. део – АКТИВНА НАСТАВНА МЕТОДОЛОГИЈА

Садржи: Предусллове активне методологије : окружење, однос ученик наставник, пирамида учења, Блумова таксономија/класификација когнитивног подручја.

Наставне методе: карактеристике групног рада, мождана олуја – „Brainstoming“, активно слушање, интервију, упитник, анкету, посјетилац у разреду, центри учења, пројектни метод.

3. део – ОЦЕЊИВАЊЕ И ТЕХНИКЕ ОЦЕЊИВАЊА

Садржај: провера знања, оцењивање групног рада, портфолио, тест, тест практичних вештина, дневник рада, задатак, оцењивање пројектног задатка.

4. део – ПРИЛОЗИ