Како је постала корњача

Како је постала корњача, ромска прича

Фимована прича (бајка)

– Филм је настао као продукт сарадње учитељице и координаторке и жеље да деци час буде што динамичнији и занимљивији, а утисак трајно забележен и доступан за нека каснија понављања…

ЦИЉ АКТИВНОСТИ:

„Језик је нешто бескрајно веће од граматике ( и филологије)…“

Језик је нешто бескрајно веће од граматике и филологије

Речи мењају своје значење из века у век

А старе идеје се претварају у нове,

Често задржавајући стару спољашност..

( лингвистика)

ОПШТИ ЦИЉ

Упознавање ученика са новим текстовима и књижевним родовима; Повезивање претходних знања са новим; Упознавање са ромским језиком и писмом;  Развијање и неговање стваралачке маште ученика кроз практичне задатке; Увежбавање и усавршавање рукописа; Развијање културе усменог и писменог изражавања: Упознавање, коришћење и примена нових технологија у раду ученика (рачунар: видео – бим презентација, интернет, блог, PowerPoint..

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ

–          Оспособљавање  ученика за разумевање, доживљај и тумачење књижевног текста (бајке као књижевне врсте)  ; Рад на осамостаљивању ученика у анализи текста; Истицање и размишљање о људским вредностима; Уочавање културних и језичких разлика, уз неговање осећаја припадности једној етничкој и културолошкој заједници и поштовања других; Формирање ставова према различитим језицима, културама и народима;  Неговање толеранције и поштовање различитости; Развијање аудио-визуелне и тактилне перцепције; Постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела ( осећања, догађаји, радње, поруке, језичко- стилске карактеристике);Развијање креативног , стваралачког и естетског осећања; Подстицање у емоционалном испољавању виђеног и доживљеног;  Неговање позитивне климе у одељењу и кооперативног начина  рада; Подстицање на иницијативност и истраживање у раду;  Стална мотивисаност, већа самосталност и ангажованост ученика у раду; Развијање критичког односа према свету, као и  самокритичности у односу на своје поступке и однос према   раду;   Јачање веза са широм друштвеном средином у локалној  заједници.

РЕЗУЛТАТ

Настава је иновирана, занимљива, подстицајна, рад тимски, па је постигнут  висок степен активности и ангажованости  ученика; Стечена знања су функционалана и примењива; Атмосфера у одељењу је побошана, као и кооперативност, толерантност и оспособљеност у препознавању и прихватању других култура, језика и народа;

Самосталност у препознавању књижевних врста и родова, ликова и порука, као и добра усвојеност датих садржаја. Промена ставова у односу на разлике међу ученицима, њиховим постигнућима и понашању. Јачање ромског идентитета.

ГЛАВНИ КОРАЦИ У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ:

 • У припреми часова:
 •  Контакт и договор о раду са координаторком локалне ромске заједнице
 •  Претраживање интернета – више информација о језику и писму рома
 • I час:
 •  Ромска координаторка показује слова ромске абецеде и изговара их
 •  Деца понављају изговор гласова – уз помоћ координаторке
 •  Изговор и значење једноставних речи ромским језиком  ( координаторка, педагошки асистент и  учитељица)
 •  Илустрација : креативно осликавање слова ромске абецеде
 •  Утисци
 • II час:
 •  Прављење паноа од илустрованих слова
 •  Упознавање са текстом бајке: Читање бајке „Како је постала корњача“, а преводи на ромском – координаторка
 •  Уочавају разлике, износе утиске ( Како се осећају када слушају…)
 •  Анализа бајке: садржај, ликови, порука
 •  Индивидуална илустарција бајке
 •  Слушање ромске химне: „Ђелем, ђелем“ , кроз игру и покрет
 •  Утисци

Уместо закључка:

РОМСКИ ЈЕЗИК

Ако желиш очувати себе као Рома,

Немој просити по друмовима,

Учи сам, а и друга поколења,

Ромским језиком да говоре,

Ромски језик да сачувају.

И. Османи

Фотографије ( сликани делови часова, ситуације, личне фотографије ромског ученика…)

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Advertisements

Имамо план

Шта мисле ученици другог разреда о штедњи?

Пројекат: Финансијско образовање – „Штедим, више вредим“

Пројекат је започет од почетка школске 2012/13.године под другачијим називом,  назив „Штедим, више вредим“ добио је после семинара „Одговорно живљење“.

ОПШТИ ЦИЉ

Упознавање ученика са новим стиловима живота – „Одговорно живљење и финансијско обарзовање“ , у сврху јачања слике о себи, развијања одговорности, доношења правих и правилних одлука у животу, планирање будућности , кроз јачање имунитета, емоционалне и финансијске писмености;

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ

– Оспособљавање  ученика за разумевање, доживљај и тумачење   идеје одговорног живљења – учити децу да живе одговорно  задовољавајући своје потребе, које не угоржавају задовољавање туђих потреба;

– Ја поруке – као позитиван утицај на промену неочекиваних облика понашања

– Оспособљавање ученика да уоче везу између наших мисли и емоција и како маше мисли утичу на наш емоционални живот

– Доношење одлуке – преузимање одговорности;

– Морамо имати визију – шта желимо у животу

– Јачање самодисциплине

– Оспосбити ученике да разумеју да је задовољавање физиолошких потреба неопходно, али да је креативно испољавање – неопходна надградња ;

– Научити децу да испољавају своје емоције

– Оспособити их да самопроценом утврде да ли су срећни, и уколико нису, да је потебно нешто мењати увођењем нових навика;

– Донео сам одлуку да штедим;

– Када штедим, сигуран сам,

– Препознавање приоритета и прављење финансијског плана

КОРЕЛАЦИЈА СА САДРЖАЈИМА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

Знам шта значи одговорно живљење, спреман сам да променим лоше навике и понашање… Развио сам позитивну слику о себи, верујем у себе, стекао сам сигурност, одговоран сам, а то значи имам будућност, уштедео сам новац за задовољавање својих потреба…

ДОПРИНОС  РАДА УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

– Упознавање са пројектом „Одговорно живљење“

– Прављење календара активности по месецима

– Штедим новац за…

– Штедим: новац, струју, воду.. одговорно живим

– Одговорно праћење реализације планираних активности – самокритичност

– Снимање филма као сублимација свих раније планираних и реализованих активности одговорног живљења и штедње…

– Нећу престати да се финансијски образујем, нећу престати да штедим…желим да имам сигурну будућност..

– Маркетинг: желим да поделим своја искуства и знања са другима, зато све објављујем у локалним медијима, на сајту школе, огласној табли, на блогу, на едукативној страници ФБ

РЕЗУЛТАТ

Активности су доприносиле сталном подстицају креативности код ученика, развоју истраживачког духа, толеранцији, одличним сарадничким, кооперативним и интерактивним односима међу ученицима, без обзира на разлике , као и са осталим актерима О-В рада.

ГЛАВНИ КОРАЦИ У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ

 • Планиране активности: Школски развојни план и Годишњи план и програм школе
 • Упознавање ученика са циљевима и задацима наших планираних активности
 • Мотивисаност ученика за учешће у различитим облицима, манифестацијама, акцијама у локалној средини
 • Штедња на свим нивоима као вид залога за будућност
 • Радионице
 • Оплемењивање учионичког простора и ходника и дворишта
 • Приређивање изложби дечијих радова
 • Учешћа на конкурсима
 • Организовање различитих приредби

Реализоване  активности о штедњи налази се на овом блогу,  групи  УЧИТЕЉИЦА ГОЦА – ОДЕЉЕЊЕ ДРУГО  и страници ЕНИГМА 2004.