Green Fest

На Фестивалу је учествовало 447 филмова аутора из Европе и света. У конкурецији од 52 филма за награде ушао је и филм ауторке овог блога. Наслов филма је:  „Делујем локално, мислим глобално“ у коме су ученици учинили мали корак који је велик за човечанство.

Филм је освојио специјалну  награду Секретеријата за заштиту животне средине  и обавезује  да се не стане, већ да се и даље ради на усавршавању и примени информационих технологија у настави; ширењу видика из области заштите и унапређивања животне средине: васпитавању младих генерација у еколошком и здравом духу; развијању функционалних знања…

Као добитник награде захваљујем се ученицима  јер су били носиоци више сличних  пројеката и имали запажене резултате. Ангажовањем у локалној средини (акције, пешачке туре, приредбе…), они се припремају да научено примене и сачувају своју ПЛАНЕТУ за будуће генерације.

Део ученика из одељења ,  31.октобра  2014.године  били су активни учесници фестивала. Радионице: „Креативна рециклажа“ и „Здравље на уста улази“ су допринеле да употпуне своје знање, а изложбе у холу да дођу до нових сазнања која ће применити у следећем полугодишту.

Слике са Green Festa:

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Филмић – Делујем локално, мислим глобално!

Бакама и декама од срца

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ученици IV/2 ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ су сe  24. октобра 2014. године у Геронтолошком центру Књажевац  дружили са бакама и декама.

Улепшали су им дан приредбом под називом: „Бакама и декама од срца“.

Баке су за ученике припремиле мале плетене чарапице. Дека, Војислав Панић је одељењу поклонио слику која ће красити учионицу.

Договорили смо састанак са дека Војом. Он ће у новембру бити наш гост.  Радујемо се његовом доласку јер ће нам одати тајне сликарства.

Са нестрпљењем очекујемо његов долазак!

ДОБРОДОШАО!!!

 

Слике са дружења:

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

МОЛ – ДАН

Овако су ученици IV/2, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ из Књажевца обележили МОЛ-ДАН. Ујутру на путу до школе урадили су анкету. Прикупили су следеће податке од испитаника: пол, године, да ли знају шта је мол и прибележили одговоре. Помоћу мапе ума сазнали су основно о молу. Овај час ученици памтиће дуго јер им је био интересантан.

Слике говоре више од речи!

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Распоред писмених задатака и провера

Драга децо,

Овде можете погледати распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута.

Ваша учитељица Гоца

Распоред писмених задатака и провера за четврти разред – прво полугодиште.

Додатна настава

Додатна настава ће бити реализована током школске године за одабране и способније ученике који су заинтересовани и остварују завидан успех из Математике и Српског језика.

На овој страници постављаћу линкове и задатке за додатну наставу.

Задаци са такмичења из математике.

2011. година, 2012. година, 2013. година и 2014. година3

 

Задаци за додатну наставу – четврти разред.

У прилогу су материјали :

1. Природни бројеви
2. Квадрат и правоугаоник
3. Коцка и квадар
4. Решавање проблемских задатака
5. Логички и комбинаторни задаци
6. Проблеми тешких ситуација

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

Kалендар

ПРАВИЛНИК
О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 3/2014)
Члан 1
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2014/2015. годину.
Члан 2
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.
Члан 3
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у уторак, 30. децембра 2014. године.
Друго полугодиште почиње у уторак, 20. јануара 2015. године.
Друго полугодиште завршава се у петак, 29. маја 2015. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 12. јуна 2015. године за ученике од првог до седмог разреда.
Члан 4
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.
Члан 5
Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.
Члан 6
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у понедељак, 10. новембра 2014. године и завршава се у уторак, 11. новембра 2014. године.
Зимски распуст почиње у среду, 31. децембра 2014. године, а завршава се у понедељак, 19. јануара 2015. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 9. априла 2015. године, а завршава се у среду, 15. априла 2015. године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 15. јуна 2015. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2015. године.
Члан 7
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2014. године, Свети Сава 27. јануара 2015. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2015. године, Дан победе 9. маја 2015. године, Видовдан 28. јуна 2015. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2014. године обележава се као Дан просветних радника.
Члан 8
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице – 4. октобра 2014. године, на први дан Курбан Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице – 4. октобра 2014. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2014. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2015. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 3. априла до 6. априла 2015. године; православни од 10. априла до 13. априла 2015. године).
Члан 9
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Члан 10
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају осмог разреда, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у суботу, 28. јуна 2015. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе.
Члан 11
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2014/2015. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 12
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“.